Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Woningbouw in Groot Meerendonk
Woningbouw in Groot Meerendonk
Voor D66 is het van belang dat er komende periode een gebiedsvisie komt op Groot Meerendonk, zodat er voor 2030 gestart kan worden met de bouw van woningen in dit gebied.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Het standpunt van D66 is helder. Gronden voor woningbouw zijn schaars in ’s-Hertogenbosch en uitbreiden in het groen, buiten de bebouwde omgeving heeft niet de voorkeur.  Daarom is het van groot belang de beschikbare grond op de juiste wijze te benutten.

De uitbreiding van de Meerendonk is nog een van de schaarse uitbreidingslocaties in onze gemeente. Op initiatief van D66 is in 2017 een motie aangenomen die opriep de woningbouwontwikkeling in Groot Meerendonk verder te verkennen. In maart 2020 zijn de resultaten van dit onderzoek bekend geworden. De locatie blijkt kansrijk, al zijn er ook uitdagingen op het gebied van geluid, ontsluiting en de voormalige stortplaats. Andere woningbouwlocaties dragen op dit moment meer bij aan de versnelling van de woningbouwopgave.

Voor D66 is het van belang dat er komende periode een gebiedsvisie komt op Groot Meerendonk, zodat er voor 2030 gestart kan worden met de bouw van woningen in dit gebied.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com