Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Versterking Zuiderplas
Versterking Zuiderplas
De Zuiderplas kan verder versterkt worden.
Thema
Recreatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Overig
  • Sport

In het beleidskader “Bossche Plassen” is afgesproken dat versterking van sport- en recreatie functies mogelijk is, en deze kansen verder worden onderzocht. Dit geldt ook voor duurzame voorzieningen rondom de plas. Qua natuurontwikkeling zijn de mogelijkheden veelal benut. Verbinding met het achterland is goed. Verhoging van het waterpeil biedt wel- licht weer meer kansen. Natuurvriendelijk beheer van oevers langs de plas en groenstroken kunnen de natuurwaarden verhogen en de verbindende functies naar de omgeving verhogen. Verdere uitwerking moet wat D66 betreft nadrukkelijk met de omgeving plaatsvinden.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com