Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Onderwijsinnovatie
Onderwijsinnovatie
Onderzoek naar realisatie Tienerschool 10-14. Bekostigd uit Onderwijsinnovatiefonds.
Thema
Onderwijs
Soorten innovaties
  • Onderwijsinnovatie

10-14: Meer plezier in leren Onderzoek doorlopende ontwikkellijn 10-14 jarigen ’s-Hertogenbosch

In ’s-Hertogenbosch onderzoeken diverse schoolbesturen samen met de gemeente de mogelijkheden voor ‘onderwijs 10-14’ ook wel een Tienercollege genoemd. Onderwijs voor een deel van de 10-14 jarigen; ondernemende leerlingen uit groep 7 en 8 van het Basisonderwijs en leerjaar 1 en 2 van het Voortgezet onderwijs. De behoefte aan een doorgaande leerlijn, meer ruimte voor talentontwikkeling, maatwerk en flexibiliteit wordt breed gevoeld.

Een vloeiende overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs Het ‘onderwijs 10-14’ wil aansluiten bij de behoeften en talenten van leerlingen en de best mogelijke basis bieden voor een doorlopende ontwikkellijn. Meer ruimte voor eigen initiatief van de leerlingen. Ouders worden actieve partners in het leerproces. Leraren zorgen voor innoverend en uitdagend onderwijs vanuit een sterke onderwijs-pedagogische visie. De keuze voor vervolgonderwijs kan worden uitgesteld. Deze doorlopende vorm van onderwijs biedt leerlingen én scholen een kans om de onderwijsontwikkeling te versterken naast het bestaande aanbod.

Eerste verkenning door 3 scholen In de afgelopen maanden is een eerste verkenning gedaan. De besturen van het ds. Pierson College en Jenaplanschool Antonius Abt doen tot medio 2016 vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van ‘onderwijs 10-14’ in ’s-Hertogenbosch. Ook de Sancta Maria Mavo, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de KPC-groep zijn hierbij betrokken.

Breed beeld Bij het onderzoek worden vele leerlingen, ouders, leerkrachten en directieleden uit het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs betrokken. Dit om een breed beeld te krijgen van de mogelijke inhoud, vorm en partners van het ‘onderwijs 10-14’. In Nederland zijn al zo’n 40 schoolbesturen, de onderwijsinspectie, het Ministerie van onderwijs en onderwijsbegeleidingsinstanties betrokken bij verschillende initiatieven voor deze nieuwe vorm van onderwijs. Welke vorm in ’s-Hertogenbosch het beste zou passen, is onderdeel van het onderzoek.

Planning Na de zomervakantie hopen de scholen het onderzoek af te ronden en in beeld te hebben of, en hoe Onderwijs 10-14 gerealiseerd zou kunnen worden in ’s-Hertogenbosch. Indien dit onderzoek leidt tot een positief advies en besluitvorming in het najaar van 2016, zal een onderwijsaanbod 10-14 naar verwachting per 1 augustus 2018 van start kunnen gaan.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com