Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Levendige stad
Carnival a Parade - 's-Hertogenbosch, Netherlands, 16.2.2015
Levendige stad
‘s-Hertogenbosch moet investeren om een aantrekkelijke binnenstad te blijven.
Thema
Recreatie
Soorten innovaties
 • Gebouwde omgeving
 • Cultuur

Een aantrekkelijk binnenstad is een belangrijke economische motto voor stad en regio. Soms tegenstrijdige belangen zoals horeca, winkelen, werken, wonen en toerisme dienen er gecombineerd te worden. ‘s-Hertogenbosch moet investeren om een aantrekkelijke binnenstad te blijven, onder meer door een professioneel centrummanagement waarin winkeliers, vastgoedeigenaren, woningbouw-coöperaties, bewoners en gemeente samenwerken om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor alle doeleinden.

 • D66 is voorstander van inrichting van professioneel centrummanagement, waarbij de binnenstad als een vorm van coöperatie van inwoners, winkeliers, bedrijven, projectontwikkelaars en gemeente wordt beheerd.
 • D66 wil een dynamische binnenstad als ontmoetingsplek voor alle inwoners en toeristen.

Gestreefd moet worden naar een optimale mix van alle relevante binnenstadsfuncties: winkels, horeca, evenementen, culturele functies, wonen, dienstverlening en toerisme. D66 wil dat retail een van de vitale functies in de binnenstad moet blijven.

Het doel moet zijn meer bezoekers, meer bestedingen en een verlenging van de gemiddelde verblijfsduur (winkelen, hotelovernachtingen) in het stadscentrum te creëren. Door verbetering van de kwaliteit van de bezoekersbeleving wordt het vanzelf aantrekkelijker meer dagen in ’s-Hertogenbosch en omgeving te verblijven. Dat kan door het bevorderen van een aantrekkelijk en vernieuwend winkelaanbod, in te spelen op kansrijke ruimtelijke mogelijkheden In het stadscentrum en flexibele regelgeving door de gemeente.

 • Kansrijke ontwikkelingen worden volgens D66 ook gestimuleerd door afschaffing van regels bij verbouwing van panden.

Retailondernemers moeten de ruimte hebben zich aan te kunnen passen aan veranderende voorkeuren van consumenten, zowel in winkeltijden als in fysieke inrichting en uitstraling van de panden.

 • Voor D66 is vernieuwing van het horeca- en evenementenaanbod van groot belang, waarbij een grotere diversiteit aan groepen wordt aangesproken. Het aanbod moet meer zijn dan het traditionele “Bourgondische” (drinken, eten) concept. Het ontwikkelen van nieuwe concepten voor jongere doelgroepen is hierin wezenlijk.
 • D66 vindt dat vrije sluitingstijden voor horeca zorgen voor spreiding van het uitgaanspubliek. Dit zorgt voor minder overlast. D66 is voorstander van een pilot waarbinnen het vrijgeven van nachtzaken (tot 05.00 uur open) een optie is.
 • D66 juicht nieuwe initiatieven in de jaarlijkse evenementenkalender toe, tegelijkertijd willen we ervoor waken dat hinder en overlap ontstaan door een teveel aan initiatieven.

Er zullen soms evenementen afvallen. De criteria voor toekenning van een eventuele subsidie dienen transparant te zijn en moeten regelmatig worden geëvalueerd. De gemeente moet hierin een faciliterende rol spelen. Door meer ondernemerschap moeten evenementen een break-even resultaat kunnen halen. D66 vindt dat subsidie voor een evenement alleen toegekend kan worden als het evenement aantoonbare meerwaarde biedt op cultureel gebied of een duidelijk herkenbare rol binnen de citymarketing vervult.

 • D66 is voorstander van het benutten van leegstaande (voormalige horeca-) panden voor pop-ups als er sprake is van aanbodvernieuwing en het toegevoegde waarde biedt voor de stad.
 • D66 pleit voor een flexibel terrassenbeleid aan de Parade op de dagen dat er geen evenementen zijn.
 • D66 is voorstander van gemeentelijke handhaving op het doel van wet- en regelgeving en niet ad-hoc op gedetailleerde regels.
 • D66 vindt dat de overlegstructuur tussen gemeente en belanghebbende economische partijen aan herziening toe is.

Samenwerkingsverbanden richten zich op de ontwikkeling van een samen gedragen binnenstadvisie en de uitvoering daarvan. Een gezamenlijk citymarketing-beleid maakt daar onderdeel van uit.

 

 

 

Oorsprong van het idee
 • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com