Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Beleidskader Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties (VAB)
Beleidskader Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties (VAB)
Visie leegstand agrarisch vastgoed
Thema
Ondernemen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

D66 vroeg in augustus 2014 al om een visie op leegstaand agrarisch vastgoed. Dit n.a.v. een onderzoek van Alterra waaruit bleek dat op termijn 15 miljoen m2 aan agrarisch vastgoed in Nederland leeg zou komen. Het college heeft hierop het beleidskader Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties (VAB) ontwikkeld. Met dit kader komt de gemeente zowel de kwaliteit in het buitengebied als verschillende initiatieven voor transformaties tegemoet.

Met de komst van Nuland en Vinkel is het buitengebied en daarmee ook het agrarisch vastgoed in ‘s-Hertogenbosch flink gegroeid. Uit onderzoek van Alterra blijkt zelfs dat een kwart van alle Brabantse agrarische bedrijven op termijn leeg komt te staan. “Het beleidskader is hard nodig om passend medewerking te verlenen aan transformaties van leegstand agrarisch vastgoed. Dat het hard nodig is merken we aan de verschillende eigenaren van leegstaand vastgoed die ons het afgelopen jaar benaderden. Niets doen is voor D66 geen optie, omdat aan leegstand vele risico’s claimen. Verpaupering en illegale praktijken in ons buitengebied moeten we zoveel als mogelijk voorkomen” aldus raadslid René van den Kerkhof.

D66 is blij dat met dit kader waarin kwaliteitswinst voorop staat. Door o.a. sloop van opstallen en goede landschappelijke inpassing zorgen we voor een gemengde plattelandseconomie die bijdraagt aan een leefbaar en levendig landelijk gebied. Iedere transformatie in het buitengebied is weer anders en vraagt daarom om maatwerk vanuit de gemeente. Die ruimte is er binnen dit beleidskader.

Wethouder Eric Logister over het beleidskader VAB: “We hebben het vaak over het benutten van de krachten in de stad. Die zijn ook in ons buitengebied te vinden. Met dit beleid hebben we een richtsnoer voor initiatiefnemers, omwonenden en gemeenten om leegstand te voorkomen en het gebied kwalitatief en duurzaam te verbeteren!”

 Het beleidskader VAB werd op 12 juli 2016 behandeld en vastgesteld in de gemeenteraad.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com